Заходи та тренінги для МСП в Україні: план на майбутнє, грудень

Заходи та тренінги для МСП в Україні: план на майбутнє, грудень

2017-11-30 19:26:50

Заходи та тренінги для МСП в Україні: план на майбутнє, грудень

english version is below
 

Заходи та тренінги для МСП в Україні: план на майбутнє, грудень
 

У грудні в містах та населених пунктах України відбудеться низка заходів та тренінгів програми "eu4business", орієнтованих на малі та середні підприємства (МСП) і які фінансуються ЄС.

Серед них - бізнес-форуми та конференції з різних питань: від туризму до зеленої економіки. Дізнайтеся про події поблизу вас та зареєструйтеся для участі.

Крім того, відбудеться декілька тренінгів для МСП, жінок-підприємниць та консультантів. Скористайтеся посиланнями нижче для отримання інформації про реєстрацію.
 
Бізнес-заходи
5-6 / 12 - Запоріжжя - Конференція: "Розвиток туристичної привабливості регіону через підвищення ефективності діяльності МСП сектору horeca" - реєстрація завершена (eu4business: мережа центрів підтримки бізнесу). Це дводенний захід, покликаний сприяти підвищенню конкурентоспроможності підприємств сектору horeca, розвитку мережі готельно-ресторанної інфраструктури регіону та підвищенню управлінських компетенцій персоналу галузі.

7/12 - Суми - Форум: "Вигоди від Європейської інтеграції (зокрема від Асоціації Україна-ЄС) для підприємств та організацій Сумської області" - крайній термін реєстрації 4 грудня (eu4business: мережа центрів підтримки бізнесу). Форум орієнтований на МСП та переваги, які вони можуть отримати від Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

7-8 / 12 - Львів - Міжнародна конференція: "Дні зеленої економіки" - необхідна попередняреєстрація (eu4business: мережа центрів підтримки бізнесу), спрямована на створення платформи для налагодження співпраці українських та європейських учасників ринку біомаси та біогазу.
 
Тренінги
30 / 11-01 / 12 та 14-15 / 12 - Вінниця - "Лідерство в дії", тренінги для жінок-підприємниць - реєстрація завершена (eu4business: мережа центрів підтримки бізнесу). Дізнайтеся про лідерство та ефективне управління бізнесом та персоналом.

4-5 / 12 - Одеса - "Базовий експортний тренінг для малих та середніх підприємств", тренінг для малих та середніх підприємств - крайній термін реєстрації 29 листопада (eu4business: мережа центрів підтримки бізнесу). Експортна практика та процедури для нових експортерів, які бажають вийти на ринки ЄС.

5-8 / 12 - Київ - "Енергоефективність у промисловості для місцевих консультантів (просунутий рівень)" - практикум для консультантів з енергоефективності - крайній термінреєстрації 29 листопада (eu4business: мережа центрів підтримки бізнесу). Інтенсивний тренінг, спрямований на покращення знань консультантів у сфері енергоефективності (ЕЕ) в Україні та вдосконалення стандартів ЕЕ проектів, які вони реалізують.

7-9 / 12 - Одеса - "Просунутий тренінг з експорту для малих та середніх підприємств", семінар для малих та середніх підприємств - кінцевий термін реєстрації 29 листопада (eu4business: мережа центрів підтримки бізнесу). Експортна практика та торгове фінансування для експортерів з метою виходу на ринки ЄС.
 
11-13 / 12 - Запоріжжя - "Експортна практика та торгове фінансування для малих та середніх підприємств. Просунутий рівень", тренінг для МСП - реєстрація завершена (eu4business: мережа центрів підтримки бізнесу). Семінар спеціально розроблений для допомоги встановленим експортерам оцінити та вийти на нові ринки та в той же час завіритися, що методи оплати та варіанти фінансування  можуть бути вигідно використані для підтримки збільшення долі експорту.

11-14 / 12 - Кропивницький - "Енергоефективність у промисловості" - крайній термін реєстрації 1 грудня (eu4business: мережа центрів підтримки бізнесу). Учасники навчаться проводити енергоаудити у такій формі, яка дасть змогу малим та середнім підприємствам визначити пріоритетність заходів з енергоефективності та включити їх у свої плани розвитку.

18-21 / 12 - Миколаїв - "Енергоефективність у промисловості" - крайній термін реєстрації 12 грудня (eu4business: мережа центрів підтримки бізнесу) - унікальна можливість для консультантів та топ-менеджерів, які мають безпосередній вплив на прийняття рішень щодо зміни політики роботи підприємств/організацій у сфері енергоефективності.

20-22 / 12 - Хмельницький - "Базовий експортний тренінг для малих та середніх підприємств", семінар для малих та середніх підприємств - крайній термін реєстрації 30 листопада (Центри підтримки бізнесу eu4business) Триденна експортна підготовка для малого та середнього бізнесу, який прагне вперше вийти на експортні ринки.

Крім того, у грудні центрами підтримки бізнесу eu4business будуть організовані наступні заходи:
19/12 - Харьків - конференція "Жінки в бізнесі"
22/12 - Чернігів - Конференція "Відкрий нову країну - Італію"
 
Детальна інформація про ці події з'явиться ближче до дати події тут.
 
Ключова частина ініціативи eu4business в Україні, мережа центрів підтримки бізнесу, що фінансується Європейським Союзом, спрямована на підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості українських МСП шляхом надання консультацій з питань ведення бізнесу та інституційного розвитку . У співпраці з організаціями з підтримки бізнесу у 15 регіонах України було створено мережу центрів підтримки бізнесу eu4business (ЦПБ), яка надає тренінги, семінари, заходи та консультаційні послуги для малих та середніх підприємств по всій країні.

 
Більше інформації у соціальних мережах та на сайті:

Європейський Союз складається з 28 держав-членів та їх народів. Це унікальне політичне та економічне партнерство, засноване на цінностях поваги до людської гідності, свободи, рівності, верховенства права і прав людини. Понад п’ятдесят років нам знадобилось для створення зони миру, демократії, стабільності і процвітання на нашому континенті. Водночас нам вдалось зберегти культурне розмаїття, толерантність і свободу особистості. ЄС налаштований поділитись своїми цінностями та досягненнями з країнами-сусідами ЄС, їх народами, та з народами з-поза їх меж.

sme events and trainings across ukraine: plan ahead for december
 
a number of eu4business events and trainings, funded by the eu, will be taking place in towns and cities across ukraine in december, targeted at small and medium-sized enterprises (smes).
 
they include a number of business forums and conferences around issues ranging from tourism to green economy. check out the events near you and make sure you register for participation.
 
there are also several trainings for smes, women entrepreneurs and consultants. follow the links for more details on how to apply.
 
business events
5-6/12 – zaporizhzhya – conference: 'boosting the hospitality sector to enhance tourism in the zaporizhzhya region' – registration closed (eu4business: network of business support centres) two-day event aims to enhance the competitiveness of the horeca sector, to develop the network of hotel and restaurant infrastructure in the region, and to increase the managerial competencies of the industry.
 
7/12 – sumy – forum: ‘benefits of european integration (in particular from the eu-ukraine association agreement) for companies of the sumy region’ – deadline for registration 4 december (eu4business: network of business support centres) forum aimed at smes and the benefits they stand to gain from the eu-ukraine association agreement.
 
7-8/12 – lviv – international conference: ‘green economy days’ – prior registration required (eu4business: network of business support centres) conference aimed at providing a platform for cooperation between ukrainian and european biomass and biogas market participants.
 
trainings
30/11-01/12 and 14-15/12 – vinnitsya – ‘leadership in action’, training for women entrepreneurs – registration closed (eu4business: network of business support centres) learn about leadership and effective management of business and staff.
 
4-5/12 – odesa – ‘basic export training for smes, training for smes – deadline for registration 29 november (eu4business: network of business support centres) export practice and procedures for new exporters looking to expand to eu markets.
 
5-8/12 – kyiv – ‘industrial energy efficiency for local consultants (intermediate level)’ – training for energy efficiency consultants – deadline for registration 29 november (eu4business: network of business support centres) intensive workshop designed to build the capacity of consultants already working in the field of energy efficiency (ee) in ukraine, and to improve the standards of the ee projects they implement.
 
7-9/12 – odesa – ‘advanced export training for smes, training for smes – deadline for registration 29 november  (eu4business: network of business support centres) export practice and trade finance for exporters aiming to target eu markets.
 
11-13/12 – zaporizhzhya – ‘advanced export practice and trade finance for small and medium enterprises’, training for smes – registration closed (eu4business: network of business support centres) workshop designed to guide established exporters in how to assess and enter new markets while ensuring that payment methods and financing options can be advantageously used to support increased export exposure.
 
11-14/12 – kropyvnytskyi – ‘industrial energy efficiency’ – deadline for registration december 1 (eu4business: network of business support centres) participants will learn how to carry out energy audits in a form that will enable smes to prioritise energy efficiency measures and integrate them into their development plans.
 
18-21/12 – mikolayiv – ‘industrial energy efficiency’ – deadline for registration december 12 (eu4business: network of business support centres) a unique opportunity for consultants and top managers who have a direct influence on decision-making for energy saving policy in companies and organisations.
 
20-22/12 – khmelnytsky – ‘basic export training for smes’, training for smes – deadline for registration30 november (eu4business: network of business support centres) three-day export training for smes looking to enter export markets for the first time.
 
additionally, the following events will be organised by the eu4business: network of business support centres in december:
 
19/12 – kharkhiv – conference ‘women in business’
22/12 – chernigiv – conference ‘open a new country – italy’
 
detailed info on these events will appear closer to the event date here.
 
a key part part of the eu4business initiative in ukraine, the eu-funded network of business support centres aims to improve the competitiveness and bankability of ukrainian smes through the provision of business advice and capacity building. working with bsos in 15 regions of ukraine, it has set up a network of eu4business business support centres (bscs), providing trainings, workshops, events and advisory services for smes across the country.

джерело: власне


Що ще читають на цю темуКоментарів немає
Додати коментар


Коментар